Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
01. 02. 2017

Regio Hart van Brabant

De zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant (Tilburg en omliggende gemeenten)
werken samen naar een regiemodel voor het Wmo-vervoer (Regiotaxi) en het leerlingenvervoer. Dit komt voort uit een nieuwe visie op het doelgroepenvervoer.

In het traject voor het opstellen van de visie op uitvoering hebben we een intensief traject met diverse interactiemomenten met verschillende partijen gevolgd, die hebben bijgedragen aan een groeiproces waarin alle betrokken en belanghebbende partijen zijn meegenomen. Het resultaat is dat we voor de regio een visie op hebben kunnen stellen waarover alle partijen (zowel bestuurlijk, ambtelijk en belanghebbend) enthousiast zijn.

In de vervolgfase zijn diverse werkgroepen ingericht waarin adviseurs van Forseti zijn betrokken. Allereerst is de visie nader uitgewerkt tot een strategie voor de aanbesteding van zowel de regiecentrale als het vervoer. Een ander voorbeeld hiervan is de werkgroep Beleid & systeemkenmerken. Daarin wordt gewerkt aan het opstellen van beleidsuitgangspunten en systeemkenmerken voor het nieuwe vervoersysteem, waaronder het reizigersprofiel. Tevens voert Forseti verdiepende analyses uit op de vervoerstromen zo hebben we in kaart gebracht wat het effect is van het mogelijk aanpassen van omrijdtijdmarges en openingstijden van het systeem.

Onze referentie in de regio Hart van Brabant geeft een uitstekend voorbeeld van een zorgvuldige en stapsgewijze procesaanpak om daadwerkelijk te komen tot een vernieuwend perspectief voor het doelgroepenvervoer. Hierbij hebben uitgebreid aandacht gegeven aan het draagvlak bij alle verschillende actoren. Door eerst de principes in een visie te benoemen en bestuurlijk vast te stellen en deze vervolgens verder uit te werken richting een aanbesteding worden de juiste discussies op de juiste moment gevoerd.

Terug naar overzicht
scroll